Trægrunder /globalassets/inriver/resources/68293_yunik_traegrunder_oil_3l.png

Varianter

10 L
3 L

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 24 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Finish

Mat, 3

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data