Svenskrød /globalassets/inriver/resources/68200_yunik_rodfarg_10l.psd

Varianter

3 L
10 L

Område

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 2 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode