2-I-1 /globalassets/inriver/resources/68517_yunik_2i1_klar_3l.png

Varianter

3 L

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data