Svenskrød /globalassets/inriver/resources/68200_yunik_rodfarg_10l.png

Varianter

10 L
3 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.