Træolie Plus

Træolie Plus /globalassets/inriver/resources/62062_yunik_tr%C3%A6olie-plus_3l_yu-tr-plus.psd
Eksklusiv, vandig specialolie, som giver træet en stærkt vandafvisende overflade.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 28 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data