Wood Care 2-in-1 /globalassets/inriver/resources/68517_yunik_2i1_klar_3l-104609.png?229dcc7b

Varianter

3 L
Klassisk træbeskyttelse og grunder i ét produkt.

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 6 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data